GDPR

STRUČNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
Dovolujeme si Tě stručně informovat o zpracování Tvých osobních údajů, Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

 1. Kdo je správcem Tvých osobních údajů?
  Správcem Tvých osobních údajů je Adam Svoboda, se sídlem Kpt. Jaroše 1426/1B, 690 02, Břeclav 2, Česká republika, identifikační číslo: 05053242 (dále jen „Správce“).
 1. V jakých situacích budeme Tvé údaje zpracovávat?
 2. Kdy zpracováváme údaje s Tvým souhlasem?
  O udělení souhlasu Tě požádáme, jestliže ještě nejsi naším registrovaným zákazníkem ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“) a chceš od nás dostávat marketingové nabídky.
 1. Kdy zpracováváme údaje bez Tvého souhlasu
  Bez Tvého souhlasu můžeme zpracovávat Tvé osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
  a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost:

Účel:

 • realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace
 • zákaznický program

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce;

Účel:

 • pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce;
 • Ve vybraných případech posouzení Tvojí důvěryhodnosti;
 • Přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim registrovaným zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle důvodu č. 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem.

Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

Účel:

 • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona;
 • Vedení účetnictví;
 • Elektronická evidence tržeb.
 1. Jaké osobní údaje o Tě zpracováváme?
  Zpracováváme následující osobní údaje:
 • Tvé identifikační a kontaktní údaje;
 • údaje o produktech, které jsi zakoupil, příp. o službách, které jsme ti poskytli;
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené částce, apod.);
 • pouze ve vybraných případech údaje o Tvojí důvěryhodnosti, pro účely tzv. blacklistu (viz. obchodní podmínky Správce).
 1. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
  Tvé osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí výhradně od Tebe, tedy údaje které jsi nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jsi nám je sdělil/a pro účely zákaznického programu a registrace do něj.
 1. Kdo je příjemcem osobních údajů
  Tvé osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Tebou např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Tvých údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);
 • pokud nám k tomu udělíš souhlas v rozsahu Tvé e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, provozovateli služby sloužící generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údaje však zajišťujeme veškerá Tobě uvedená práva.
 1. Jaká máš práva při zpracování Tvých osobních údajů?
  Pokud jde o Tvé osobní údaje, máš následující práva:
 • Právo na přístup – můžeš Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Tobě zpracováváme. Správce Ti poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžeš Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Tobě zpracováváme
 • Právo na výmaz – můžeš Správce požádat, aby vymazal Tvé osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvolal jsi souhlas, na jehož základě byly Tvé osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesl/a jsi námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Tvých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jsi vznesl námitky proti zpracování Tvých osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • Tvé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Tvé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • Právo na omezení zpracování – můžeš Správce požádat, aby omezil zpracování Tvých osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • Popřel/a jsi přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování Tvých osobních údajů je protiprávní, ale odmítáš výmaz těchto údajů a místo toho žádáš o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Ty je požaduješ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • Vznesl/a jsi námitku proti zpracování Tvých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Tvými oprávněnými důvody
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máš právo získat osobní údaje, které se Tě týkají, a které jsi poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Tvých osobních údajů založeno na souhlasu, máš právo Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jsi dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžeš kdykoliv vznést námitku proti zpracování Tvých osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máš právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
 1. Je Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?
  O udělení Tvého souhlasu Tě požádáme, jestliže nejsi dosud naším registrovaným zákazníkem, ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 nařízení GDPR a chceš od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného zboží nebo služby nabízeného naší společností.

.

 1. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
  Souhlas udělený pro marketingové účely můžeš odvolat kdykoliv.
 1. Jak můžeš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
  Svůj souhlas se zpracováním Tvých osobních údajů můžeš odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti.
 1. Jak se můžeš bránit proti přímému marketingu prováděném bez Tvého souhlasu?
  Máš právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Tvých osobních údajů.